Domowe wydatki, importowanie wyciągów
Budżet domowy w oparciu o statystyki i wykresy
Domowe domowy, podsumowanie oszczędności
Kategorie domowych wydatków i budżetu domowego
Budżet domowy w rozbiciu o kategorie i limity wydatków
Finanse osobiste budowane w oparciu o własny budżet domowy
Domowe finanse pokazane w oparciu o statystyki i wykresy
Uruchom Budżet Domowy


Budżet Domowy to strona internetowa i program komputerowy stworzony do prywatnego użytku, który powstał z myślą o poszanowaniu prywatności użytkowników. Serwis nie wymaga i nie zachęca do wprowadzania jakichkolwiek danych osobowych; wliczając imiona, nazwiska, adresy (w tym również adresy e-mail) użytkowników. Dokładamy wszelkich starań do zapewnienia najlepszej komunikacji i obsługi naszych użytkowników. Korzystanie z treści lub programu komputerowego dostępnego za pomocą niniejszego serwisu internetowego oznacza akceptację formalnych warunków poniższego regulaminu.

DEFINICJE

a) Strona internetowa (zwana dalej: STRONĄ) umieszczona i dostępna publicznie pod adresem: http://www.budzetdomowy.pl

b) Program komputerowy (zwany dalej PROGRAMEM) umieszczony i dostępny publicznie pod adresem: http://budzetdomowyonline.com

c) Agent elektroniczny (zwany dalej AGENTEM) - oprogramowanie wykorzystywane przez PROGRAM, które działa lokalnie na komputerze Użytkownika lub na serwerze APLIKACJI w ten sposób że w imieniu Użytkownika pobiera automatycznie dane z internetowego konta bankowego Użytkownika i przekazuje je do głównego PROGRAMU.

STRONA, APLIKACJA i AGENT zostały stworzone do prywatnego użytku Użytkowników korzystających z powyższych usług. Zarówno STRONA, PROGRAM, jak i AGENT powstały z myślą o poszanowaniu praw konsumenckich i prywatności Użytkowników.

DANE OSOBOWE, przez które rozumiane są dowolne kombinacje danych: imiona, nazwiska, adresy (w tym również adresy e-mail) użytkowników lub osób trzecich wprowadzone do systemu elektronicznego STRONY, APLIKACJI lub AGENTA.

POSTANOWIENIA

1. SERWIS i APLIKACJA należą i są zarządzane przez: Maciej Zagozda, zamieszkałego w Londynie (Wielka Brytania), zwanego w dalszej części dokumentu: DOSTAWCĄ. STRONA i APLIKACJA są chronione przez regulacje dotyczące praw autorskich właściwe dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz postanowienia międzynarodowe. Usługi świadczone przez STRONĘ, APLIKACJĘ oraz AGENTA regulowane są przez prawo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.

2. Wszystkie hasła i identyfikatory wprowadzone do PROGRAMU lub AGENTA przez Użytkownika przechowywane są na serwerze APLIKACJI i/lub na komputerze Użytkownika w postaci zaszyfrowanej. DOSTAWCA zastrzega że dane mogą być wymieniane jedynie pomiędzy APLIKACJĄ a AGENTEM, w żadnym przypadku nie będą przekazywane lub udostępniane osobom lub podmiotom trzecim.

3. W obu przypadkach wszelkie dane przesyłane pomiędzy różnymi komputerami zabezpieczane są przy użyciu protokołu TLS SSL 3.0, 128-bitowego klucza symetrycznego oraz algorytmu RSA 1024 bit lub systemów kryptograficznych wykorzystywanych aktualnie do zabezpieczania tego rodzaju operacji zgodnie z dobrą praktyką przyjętą powszechnie w przypadku istniejących systemów informatycznych przesyłających dane finansowe Użytkowników.

4. STRONA i APLIKACJA udostępniane są użytkownikom nieodpłatnie. Brak odpłatności za dostęp do stron internetowych i/lub programu komputerowego może zostać zmieniony zgodnie z decyzją DOSTAWCY w ten sposób że część funkcjonalności oferowanej przez STRONĘ lub APLIKACJĘ dostępne będą odpłatnie na zasadzie miesięcznego lub rocznego abonamentu uiszczanego przez użytkownika za pomocą serwisu płatności internetowych.

5. Użytkownik może skorzystać z funkcjonalności AGENTA wyłącznie dobrowolnie i w trybie opcjonalnym w celu automatycznego pobierania danych z wskazanego konta bankowego funkcjonującego w ramach bankowości elektronicznej (tj. dostęp do konta zagwarantowany jest za pośrednictwem publicznej sieci Internet) przez oprogramowanie AGENTA.

6. Aktywacja AGENTA jest opcjonalna i wymagania podania identyfikatora (loginu) oraz hasła do systemu bankowości elektronicznej Użytkownika. Działanie Agenta ogranicza się w takim przypadku do analizy transakcji i przekazania informacji do APLIKACJI w postaci zaszyfrowanej, jak opisano powyżej. Aktywacja AGENTA może zostać w każdym momencie cofnięta powodując zatrzymanie działania AGENTA i oferowanej przez niego funkcjonalności.

7. DOSTAWCA nie przetwarzają żadnych danych osobowych. Zarówno STRONA, jak i PROGRAM nie wymagają wprowadzania jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika, z zastrzeżeniem iż zarówno STRONA i PROGRAM nie ograniczają użytkownika w możliwości wprowadzania danych osobowych i ich przetwarzania, usuwania lub wielokrotnego ich modyfikowania.

8. Wszelkie dane wprowadzane do STRONY lub PROGRAMU przez Użytkowników wprowadzane są całkowicie dobrowolnie i podlegają przetwarzaniu wyłącznie na polecenie i wyłącznie na użytek Użytkownika.

9. DOSTAWCA dołożył wszelkich starań aby materiały informacyjne i udostępnione za pośrednictwem STRONY, jak również funkcjonowanie APLIKACJI były poprawne, jednak nie jest w stanie zagwarantować, że wszystkie materiały dydaktyczne są poprawne, aktualne i bezbłędne. DOSTAWCA zakłada że APLIKACJA może zawierać usterki, które mogą wprowadzać błąd, powodować niepoprawne kalkulacje lub zakłócać niezawodność i/lub integralność danych przetwarzanych przez APLIKACJĘ.

10. DOSTAWCA STRONY i APLIKACJI zapewnili warunki techniczne niezbędne do świadczenia usług w przypadku awarii sprzętu lub łącza, jednak nie gwarantują całkowicie poprawności i ciągłości usług informacyjnych i elektronicznych oferowanych za pomocą STRONY lub APLIKACJI w określonych przypadkach, które nie zostały przewidziane przez plan ciągłości tych usług lub kopii zapasowych przewidzianych dla tych usług.

11. Roszczenia Użytkownika do odszkodowań za straty w mieniu lub szkody na zdrowiu i życiu spowodowane przez błąd lub niedopatrzenie ze strony DOSTAWCY ograniczone są do kwoty stanowiącej równowartość dwunastomiesięcznego abonamentu za korzystanie ze STRONY i APLIKACJI, którego wartość ustalona jest na dzień powstania szkody.

12. W żadnym wypadku DOSTAWCA nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu utraty danych lub zysków i przychodów powstałych w wyniku użycia lub korzystania ze: STRONY, APLIKACJI lub AGENTA lub za wszystkie przypadkowe lub będące konsekwencją poprzednio wymienionej straty, nawet gdy Użytkownik nie został uprzedzony o możliwości zaistnienia takich szkód.

13. Powyższe ograniczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej DOSTAWCY obowiązują bez względu na formę działalności zarówno zgodnej, jak i niezgodnej z niniejszymi warunkami, włącznie z niedopatrzeniem.

14. Użytkownicy STRONY lub APLIKACJI zgadzają się na przejęcie wyłącznej odpowiedzialności za informacje samodzielnie wprowadzane do strony internetowej i programu komputerowego. DOSTAWCA zapewnia brak ingerencji w treści wprowadzane do STRONY lub APLIKACJI przez użytkowników.

15. Użytkownicy strony i programu otrzymują jednocześnie prawo do całkowitego wykasowania jakichkolwiek informacji lub danych które wprowadzili do programu na podstawie pisemnej autoryzacji wykasowania danych.

16. STRONA i APLIKACJA są własnością: Maciej Zagozda. Usługi elektroniczne świadczone przez STRONĘ i APLIKACJĘ podlegają regulacjom obowiązującym na terenie Wielkiej Brytanii, jak również ochronie prawnej w zakresie prawa autorskiego: wykorzystanych znaków graficznych, nazw handlowych, rozwiązań technicznych i funkcjonalnych.

17. STRONA umieszczona jest w profesjonalnym centrum obliczeniowym na terenie Polski. APLIKACJA umieszczona jest na profesjonalnym centrum obliczeniowym umieszczonym na terenie Niemiec. Części oprogramowania umieszczone są na serwerach umieszczonych na terenie Wielkiej Brytanii.

18. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

19. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje (Nick) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

20. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we własnym zakresie.

21. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 2 tygodni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 2 tygodni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

22. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika składającego reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

23. Operator zastrzega po swojej stronie wyłączne prawo zmiany Regulamin, Polityki Ochrony Prywatności i uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach STRONY lub PROGRAMU. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na STRONIE zmienionego Regulaminu.

24. Prawem właściwym dla usług świadczonych przez Operatora dla Użytkowników w ramach Serwisu jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

25. Użytkownik oświadcza poprzez Rejestrację, że zapoznał się i zrozumiał Regulamin i Politykę Ochrony Prywatności i tym samym wyrażą zgodę na zapisy Regulaminu i Polityki Ochrony Prywatności i będzie się do nich stosował.

26. Powyższy tekst regulaminu został zaktualizowany i obowiązuje od dnia: 01 Maja 2011

Masz ciekawą propozycję?

tel.: (UK +44) (0) 7869 796 476

Piszą o programie:

Program Budżet Domowy jest rekomendowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:

Budżet Domowy w Centrum Edukacji Obywatelskiej

Program Budżet Domowy w głównym wydaniu Wiadomości TVP, sobota 28 lutego 2009:

Budżet Domowy w Wiadomości TVP

Program Budżet Domowy w Zawsze po 18:00 TVP Szczecin, czwartek 16 października 2013:

Budżet Domowy w TVP Szczecin
Partnerzy: